VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. GroBull.com je internetová online platforma pro přímé investování skrze burzovní obchodníky. Platforma je provozovaná zakladatelem Mgr. Janem Bayerem dále jen Zakladatel.

2. Závaznost obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran i zájemců při využívání nabídky umístěné na adrese www.growbull.com (dále jen „platforma“) a další související právní vztahy. Znění obchodních podmínek se může měnit či doplňovat. Tím nejsou, dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Zájemce souhlasí s dodržováním obchodních podmínek investiční platformy (dále jen platforma). Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání služeb a produktů webové stránky. Jsou pro každého zájemce, člena či partnera závazné. V případě závažného porušení obchodních podmínek je platforma oprávněna smluvní vztah ukončit. Jednáním vedoucím k uzavření smlouvy s platformou zájemce souhlasí s dodržováním zde stanovených pravidel a podmínek pro využití platformou nabízených produktů a služeb. Specifikace nabídky je uvedena na webových stránkách www.growbull.com. 3. Členové Členem platformy je osoba s oprávněním přístupu k platformě, podílející se vkladem do platformy. Člen je ve většině případů jedna osoba. Členem se rozumí fyzická či právnická osoba, která získala oprávnění k využití produktů platformy. Členem platformy se může stát pouze svéprávná osoba, jejíž jednání je schopno vyvozovat právní následky. (dále jen „Člen“) Člen prohlašuje, že je osobou plnoletou, svéprávnou, jedná svým jménem, nebo má k jednání příslušná oprávnění. 3. Platforma Platforma je digitální tržiště obchodníků. Vklad není považován za přímou investici, ale jako vklad na rozvoj platformy. Vklad není investičním nástrojem. Vklad je umožněn pouze skrze kryptoměny na virtuální peněženku a nepředstavuje platební službu. 4. Autorské právo Obsah webové stránky je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví. Obsahem se rozumí logo, základní rámec stránky, text, grafika, data a grafické prvky. Šíření nebo kopírování je zakázáno. Porušení autorského práva je považováno za závažné porušení smlouvy i příslušného zákona. 5. Využití obsahu webové stránky Zájemce či člen platformy, je oprávněn využívat obsah webové stránky v souladu s obchodními podmínkami. V případě použití vedoucímu ke vzniku škody na majetku či ujmy na právech je původce škody či ujmy zodpovědný za následky svého jednání a je povinen sjednat nápravu a škodu uhradit. 6. Rozsah služeb platformy Vklad do platformy není investiční činností. Vkladatelé kryptoměny nejsou považováni za klienty investiční společnosti, makléře či investory. Platforma neposkytuje daňové poradenství, obchodní poradenství ani investiční službu. Platforma neposkytuje záruku dosažení zisku či limitace potenciální ztráty. Zájemce výslovně prohlašuje, že si je vědom rizika plynoucího z nakládání s kryptoměnou a z použitých obchodních strategií. a poskytuje produkty založené na přímém (manuální) i nepřímém (autotrading) obchodování na webové platformách ty tvoří hlavní příjem platformy. Platforma poskytuje členům a partnerům účast a stálý přehled v obchodních aktivitách pomocí aplikace služby Whatsapp, Facebook skupiny pro členy platformy a webové stránky www.growbull.com. Za velikost jednotlivých obchodních pozic svého tradingu i dalších aktivit zodpovídá platforma. 8. Vklad a výběr obchodníka Vklad zájemce či člen provádí skrze kolonku menu – Vklad finančních prostředků a vybere si z jedné z možných platebních bran. Generované peněženky jsou unikátní a identifikují plátce. Kliknutím na tlačítko Vložit na obchodníka zájemce, či člen investuje přímo zvolenému obchodníkovi. Zájemce či člen vkladem potvrzuje, že je seznámen s Obchodními podmínkami a souhlasí s jejich zněním. 9. Splatnost a platební podmínky Zájemce vkládá zvolenou částku na uvedené platebné procesory. 10. Odpovědnost Člena Zájemce či člen si musí zvolit výši obchodního kapitálu, který svěří platformě k obchodování. Velikost kapitálu by neměla být vyšší než suma, kterou si partner může dovolit ztratit, aniž to ohrozí jeho životní standard. Člen zodpovídá za svůj účet, spravuje ho v aplikaci v“ backoffice“, za výběr obchodníka a rozsah jeho využití. Člen si je vědom, že případné ztráty nebudou nahrazené třetí stranou nebo komunitou. 12. Opakované zakoupení produktů Komunita umožňuje opakované vklady stejným postupem jako u prvního vkladu. Maximální souhrnná částka investovaná jedním členem je ekvivalent 4.000 USD na obchodníka, tzn. 16.000 USD na člena. 13. Vrácení kapitálu - Každý člen může zažádat o vrácení jeho vloženého kapitálu. Pokud si klient zažádá o navrácení prostředků během prvního týdne od vkladu financí, bude vyzván k verifikaci účtu za účelem zda nevyužívá platformu jako směnárnu,provizní obohacení, nebo praní špinavých peněz.Pro detaily nás kontaktujte na emailu podpora@growbull.com 14. Odměny pro platformu Výše odměn,(dále jen bonusu), si platforma určuje na základě zobchodované částky v celkové kvotě, která na odměnách pro členy nemá žádný vliv. Žádná strana si negarantuje zisk v rámci jakéhokoli zhodnocení obchodních účtů, z důvodu rozporu se základními principy finančního trhu. 15. Členské poplatky GROWBULL nevyžaduje žádné členské poplatky, provize či managerské odměny z vkladů zájemců. 16. Zrušení účtu GROWBULL si vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit účet člena na základě zjištění, že partner způsobuje komunitě škodu nebo šíří nepravdivé informace. V případě oprávněného ukončení členství a zrušení účtu si GROWBULL neúčtuje žádné poplatky z hodnoty aktivních produktů člena. 17. Inzerce a nabídky produktů Inzerce produktů po sociálních sítích je povolena. Může být přímo inzerovaný odkaz, pozvánka a název webu. Pozvánky je nutné zasílat spolu s doporučitelským kódem pro získání doporučitelské provize. 19. Přijímaní členů Platforma si nevyhrazuje právo nevyhovět každému zájemci o platformu GROWBULL. Pro nové členy platformy je nutný vklad do 7 dnů od registrace, po uplynutí této lhůty bude účet bez vkladu automaticky smazán. 20. Důvěrné informace Důvěrnými informacemi o platformě se rozumí skutečnosti vycházející z těchto obchodních podmínek, obsah uzavřených diskusních kanálů, údaje o členech a zájemcích včetně jejich vkladů a obsah osobních zpráv adresovaných členům nebo vedení platformy. 21. Pravidla uzavřené diskuze Součástí komunity je uzavřená podpůrná skupina na Facebooku a informační chat na WhatsApp. Jedná se o nenárokový bonus. Ten může být kdykoliv změněn, převeden na jiný kanál nebo zrušen. Platforma není povinna reagovat na každý dotaz doručený do diskusních skupin. Opakované otázky mohou být zodpovězeny hromadným způsobem. Hlavní důvod provozu výše zmíněných diskusních kanálů je informování o novinkách, službách, údržbě webů atd. Společnost se bude diskusí zúčastňovat, ale negarantuje účast svého zástupce v diskuzích. Společnost si vyhrazuje právo mazat nevhodné, nesouvisející, zavádějící, vulgární či protizákonné příspěvky z diskusí. 22. Provize pro partnery Provizní systém je dvoustupňový. Člen, který pod svojí registrací přivede nového zájemce, který provede vklad, obdrží 8% z první linie a 2% z druhé linie částky uhrazené přivedeným zájemcem. Provize členům jsou vypláceny společně s výnosy automaticky každý den. 23. Závěrečná ustanovení Informace poskytované platformou, neslouží jako investiční či obchodní doporučení. Platforma není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Platforma nenese odpovědnost za rozhodnutí zájemce či partnera. Komunikace mezi Platformou a členy, či zájemci probíhá elektronicky. 24. Platnost Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost ke dni 1. 7. 2018 25. Upozornění Digitální měny nejsou v České republice zákonnými měnami. Digitální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Tento stav, stejně jako výklad souvisejících platných právních předpisů, se může změnit. Zájemce se zavazuje tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto obchodních podmínek, plně respektovat. Při použití digitální měny prostřednictvím webové stránky dochází k uzavření smlouvy mezi komunitou a zájemcem, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Zájemce využitím webové stránky potvrzuje své pochopení principu fungování digitální měny jako takové. Digitální měny jsou vysoce volatilní. Není-li si zájemce jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na podporu. 26. Identifikace zájemce Platforma je povinnou osobou podle § 2 písmeno l zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZpLV“). Komunita je za zákona povinna provést identifikaci zákazníka podle § 7 ZpLV. Identifikace se provede v případech stanovených v § 8 ZpLV, jedná-li se o transakci v hodnotě převyšující v přepočtu částku 5.000 USD nebo, bez ohledu na tento limit, vždy, pokud jde o podezřelý obchod. Identifikace zákazníka se provede vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři a přiložením průkazu totožnost na žádost Administrátorai (dokladu o existenci právnické osoby), popř. dalších dokladů požadovaných podle ZpLV. Komunita ze zákona musí odmítnout realizaci objednávky v případě, že se zájemce odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů. Výňatky zákona 253. § 5 1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby, b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti, § 8 2) Při identifikaci klienta, který je a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.,br> § 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta Povinná osoba může provádět zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta ve vztahu ke kategoriím klientů s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, a to pokud je klient f) klientem, 3. jehož činnosti jsou průhledné, 4. jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace § 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků. Komunita prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci komunity, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, dle § 15 ZOOÚ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí je podmínkou pro uskutečnění transakce.